Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

REKLAMA


Ankieta

Brak przeprowadzanych ankiet.

Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

27-05-2020 20:46
Szanowni Mieszkańcy proszę o głosy dla sołectwa Ławki gm. PRAŻMÓW. DZIECIAKI walczą o plac zabaw https://podworko.n
ivea.pl/2020/lokal
izacja/204-lawki?f
bclid=IwAR0NJlNb1i
3mWR_YgZ4xqfITPdVg
YbCgHu9C8T0ic

22-05-2020 10:49
Szanowni Mieszkańcy w najbliższych dniach na terenie Naszego sołectwa pracownicy Przedsiębiorstwa Komunalnego chcą wymieniać liczniki w Państwa domach. Bardzo proszę o umożliwienie im wykonania tej cz

21-04-2020 19:48
Szanowni Państwo. W związku z pytaniami dotyczącymi swiatlowodu w naszej Gminie wyjaśniam. Jesteśmy w ciągłym kontakcie z operatorem. Obecnie w ramach programu Polska Cyfrowa do końca roku Orange p

14-04-2020 16:27
#SołectwoUstanów Szanowni Państwo Informuję, że Gmina Prażmów posiada maseczki wielorazowego użytku, które sukcesywnie rozdawane będą mieszkańcom. W pierwszej kolejności maseczki przeznaczo

31-03-2020 17:58
10.05.2020 zostajemy w domu

Rada Sołecka / Informacje dla mieszkańców


Informacje dla mieszkańców

Wycinka drzew i/lub krzewów


        Urz?d Gminy Prażmów przypomina, że zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zm.): usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomo?ci położonej w gminie Prażmów, których wiek przekroczył 5 lat, wymaga wydania zezwolenia Wójta Gminy Prażmów.
        Wycięcie drzew bez wymaganego zezwolenia, grozi nałożeniem bardzo wysokich kar pieniężnych.
        Przykładowo: za nielegalne wycięcie tylko 1 drzewa gatunku lipa o obwodzie pnia mierzonym na wysoko?ci 130cm: 52 cm, wysokoœć kary będzie wynosiła: 28.753, 12 zł.
Nie jest słusznym stwierdzenie, że jeżeli drzewa będšce przedmiotem sprawy były posadzone przez wła?ciciela posesji lub też sš to tzw.: samosiejki, to można je wyciœć bez zezwolenie.
        Udzielenie zezwolenia, o którym mowa jest bezpłatne. Osoba fizyczna otrzymuj?c zezwolenie na usunięcie drzew, które nie jest zwišzane z działalno?ci? gospodarcz?, również nie ponosi z tego tytułu żadnych opłat.
        W celu uzyskania przedmiotowego zezwolenia, należy złożyć stosowny wniosek (druk wniosku dostępny na stronie internetowej: www.prazmow.pl w zakładce st. ds. ochrony ?rodowiska/wzory druków do pobrania) osobiœcie w siedzibie urzędu: Prażmów ul. Czołchańskiego 1 lub listownie, doł?czaj?c do wniosku aktualny dokument potwierdzaj?cy prawo władania gruntem. Szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać pod numerem tel. (022) 790-42-06 wew. 25.
        Ponadto informujemy, że zezwolenie na usunięcie drzew z gruntów oznaczonych jako tereny le?ne (Ls) wydaje Nadle?nictwo Chojnów z siedzib? w MIEJSCOWOŒCI Pilawa, ul. Klonowa 13, 05-532 Baniocha.


mgr inż. Joanna Przygodzka
inspektor ds. ochrony ?rodowiska


I N F O R M A C J A        Gmina Prażmów informuje, iż , zgodnie z art. 5 ust. 6 ustawy z dnia 13 wrzeœnia 1996r. o utrzymaniu czysto?ci i porz?dku w gminach (Dz. U. z 1996r Nr 132 poz. 622 z pó?n. zm.) zostanie przeprowadzona kontrola posesji w zakresie wykonywania obowi?zków wynikaj?cych z ww. ustawy oraz Zał?cznika do Uchwały Nr XXXVIII/309/2006 Rady Gminy Prażmów z dnia 20 marca 2006r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu utrzymania czysto?ci i porz?dku na terenie gminy Prażmów (opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Prażmów ).
        Przedmiotem kontroli będzie m.in. realizacja przez wła?cicieli nieruchomo?ci z terenu gminy Prażmów, niżej wymienionych obowi?zków: Ř posiadanie aktualnej umowy z firm? wywozow?, posiadaj?c? zezwolenie Wójta Gminy Prażmów na działalnoœć w zakresie odbioru i transportu odpadów stałych i płynnych z terenu gminy Prażmów (wykaz przedmiotowych firm dostępny jest na stronie internetowej: www.prazmow.pl w zakładce „st. ds. ochrony ?rodowiska/druki do pobrania” oraz w siedzibie Urzędu Gminy Prażmów, ul. Czołchańskiego 1, Prażmów);
- okazanie dokumentów potwierdzaj?cych częstotliwoœć wywozu odpadów stałych i płynnych (np.: faktury);
- legalizacja przydomowych oczyszczalni œcieków Szczegółowe informacje, można uzyskać pod nr tel. 727-05-83 wew. 25 i 24.
        Ponadto przypomina się, iż na terenie gminy Prażmów obowi?zuje bezwzględny zakaz palenia jakichkolwiek odpadów, z wyj?tkiem suchych li?ci i gałęzi.

Przydomowe oczyszczalnie œcieków        Z uwagi na stale rosn?ce zainteresowanie tematyk? instalacji przydomowych oczyszczalni œcieków na terenie gminy Prażmów oraz w zwišzku z d?żeniem do ograniczenia niekontrolowanego zrzutu œcieków nie oczyszczonych do wód i do gleby, poniżej przedstawiamy kilka istotnych zagadnień w zakresie przedmiotowej tematyki.
        Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 13 wrzeœnia 1996r. o utrzymaniu czysto?ci i porz?dku w gminach (Dz. U. z 1996r Nr 132 poz.622), każdy ma obowi?zek przył?czenia własnej nieruchomo?ci do istniej?cej sieci kanalizacji zbiorczej lub w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, konieczne jest wyposażenie nieruchomo?ci w zbiornik bezodpływowy (szambo) lub w przydomow? oczyszczalnię œcieków bytowych. Należy tu nadmienić, że wła?ciciele nieruchomo?ci wyposażonych w przydomowe oczyszczalnie œcieków nie sš zobligowani do przył?czenia posesji do kanalizacji zbiorczej, natomiast wła?ciciele zbiorników bezodpływowych będš zmuszeni do wykonania ww. obowi?zku.
        Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zarówno czę?ci północnej, jak i czę?ci południowej gminy Prażmów dopuszcza możliwoœć budowy indywidualnych urz?dzeń do oczyszczania œcieków na terenach nie objętych zasięgiem układów kanalizacyjnych ze zrzutem oczyszczonych œcieków do układu hydrograficznego, b?d? rozs?czkowaniem, jeżeli warunki gruntowo – wodne na to pozwol? oraz pod warunkiem utrzymania jako?ci œcieków zgodnej z wymogami przepisów szczególnych.
        Procedura administracyjno – prawna zwišzana z budow? przydomowej oczyszczalni œcieków, uzależniona jest od przepustowo?ci takiej instalacji.
        Wg. ustawy z dnia 7 lipca 1994 prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.156 poz 1118 z pó?niejszymi zmianami z 2006 r.) indywidualne przydomowe oczyszczalnie œcieków o wydajno?ci do 7,5 m3/dobę nie wymagaj? uzyskania pozwolenia na budowę, tylko zgłoszenia budowy – w przypadku mieszkańców gminy Prażmów do Starostwa Powiatowego w Piasecznie. Do rozpoczęcia robót budowlanych można przyst?pić, jeżeli w terminie 30 dni od daty przyjęcia zgłoszenia, wła?ciwy organ w drodze decyzji nie wniesie sprzeciwu. Wg. Rozporz?dzenia Ministra ?rodowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U. Nr 283 poz. 2839) oczyszczalnie œcieków o przepustowo?ci do 5 m3/dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód, sš to instalacje niewymagaj?ce pozwolenia wodnoprawnego, a tylko zgłoszenia instalacji do stosownego organu administracji samorzšdowej – w tym przypadku Wójta Gminy Prażmów (druk wniosku dostępny na stronie internetowej: www.prazmow.pl w zakładce st. ds. ochrony ?rodowiska/wzory druków do pobrania). Do rozpoczęcia eksploatacji instalacji można przyst?pić, jeżeli organ wła?ciwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od daty doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.
        Niezależnie od wybranego typu przydomowej oczyszczalni œcieków, należy spełnić szereg warunków, dotycz?cych usytuowania poszczególnych czę?ci instalacji w stosunku do znajduj?cych się w pobliżu pozostałych budowli i ich elementów.
        Podstawowym warunkiem reguluj?cym możliwoœć odprowadzenia oczyszczonych œcieków do gruntu, jest wymóg zachowania 1,5 m odległo?ci pomiędzy poziomem wprowadzania œcieków, a najwyższym poziomem zwierciadła wód gruntowych. Niestety, na znacznej czę?ci terenu gminy Prażmów, wody gruntowe zalegaj? blisko powierzchni ziemi i spełnienie ww. warunku jest mało prawdopodobne (pomocne w tej sytuacji może być wykonanie tzw. kopca drenażowego). Należy przy tym pamiętać o zmienno?ci poziomu zalegania wód gruntowych w zależno?ci od pór roku oraz intensywno?ci opadów na danym terenie.

Poniżej przedstawiono kilka innych wymogów odległo?ciowych:


- odległoœć przewodu rozs?czaj?cego (drenażu) od osi studni zaopatruj?cej w wodę wykorzystywan? do spożycia przez ludzi, nie może być mniejsza niż 30 m – w przypadku jeżeli odprowadzane sš œcieki oczyszczone biologicznie w stopniu okre?lonym w przepisach dotycz?cych ochrony wód i nie mniejszej niż 70 m – w przypadku œcieków nieczyszczonych biologicznie; należy brać pod uwagę również studnie zlokalizowane na s?siednich posesjach;

- przepływowe, szczelne osadniki podziemne, stanowi?ce częœć przydomowej oczyszczalni œcieków gospodarczo-bytowych, służ?ce do wstępnego ich oczyszczania, mogš być sytuowane w bezpo?rednim s?siedztwie budynków jednorodzinnych, pod warunkiem wyprowadzenia ich odpowietrzenia przez instalację kanalizacyjn? co najmniej 0,6 m powyżej górnej krawędzi okien i drzwi zewnętrznych w tych budynkach; w pozostałych przypadkach minimalna odległoœć osadnika gnilnego od budynku mieszkalnego powinna wynosić 5 m;

- w zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej odległo?ci od granicy działki s?siedniej, drogi (ulicy) lub cišgu pieszego - 2 m;

        Ponadto należy pamiętać, że œcieki odprowadzane do ziemi lub urz?dzeń wodnych musz? spełniać wymagania dotyczšce jako?ci œcieków oczyszczonych, wynikaj?ce z Rozporz?dzenia Ministra ?rodowiska z 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu œcieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla ?rodowiska wodnego (Dz.U. Nr 137, poz. 984).

mgr inż. Joanna Przygodzka
inspektor ds. ochrony ?rodowiska        Wykaz jednostek (zakładów) zajmujšcych się wywozem odpadów komunalnych i nieczystoœci ciekłych na terenie gminy Prażmów w 2008r. (stan na 19.11.2008r.)* - wszystkie wymienione powyżej firmy posiadaj? aktualne pozwolenia;

Sporz?dziła:
Joanna Przygodzka
Tel. 022 727-05-83 wew. 25


Wygenerowano w sekund: 0.08
12,225,233 unikalne wizyty