Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

REKLAMA


Ankieta

Brak przeprowadzanych ankiet.

Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

13-06-2019 09:49
Raptus, radny Raczek pisał interpelacje w tej sprawie

12-06-2019 22:44
Proszę zapytać o Dworcową w stronę Kolejowej w Ustanowie. Kolej wyasfaltowała pół drogi a Gmina miała dociągnąć asfalt do drugiego przejazdu. Mija pół roku i cisza!

11-06-2019 12:48
My podłączyliśmy się do kanalizacji 5.12.18, minęło pół roku i też na pytanie kiedy dostaniemy rachunek pada odpowiedź nie wiadomo Frown

11-06-2019 09:52
W piątek sesja Rady Gminy, zapytam. Gdyby Państwo mieli jeszcze jakieś pytania na sesję zapraszam do kontaktu

11-06-2019 09:47
Zapytałem Kierownika wodociągów kiedy dostanę rachunek za kanalizację? Dowiedziałem się tylko, że "musi Pan oszczędzać na rachunek" - nie będę tego komentował. Ciepłego dnia, Paweł Strąbski

Kto na Wójta?
- MICHALSKI Maciej Mikołaj - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MACIEJA MICHALSKIEGO

Szanowni Państwo,

spotykając się z mieszkańcami, niemal wszystkich miejscowości Gminy Prażmów, miałem możliwość poznania potrzeb i oczekiwań adresowanych do władz lokalnych. Oczekiwania te nieraz różnią się, w zależności od miejsca zamieszkania moich rozmówców, jednak wszędzie słyszałem jedno powtarzające się przekonanie: że wójt, jego współpracownicy i część radnych Gminy Prażmów nie rozumie potrzeb mieszkańców. To co dla Państwa jest standardem i oczywistością, dla gminnych samorządowców okazuje się luksusem i zbędnym kaprysem. Mówiono tak zarówno o sposobie komunikacji włodarzy z mieszkańcami, jak i realizacji inwestycji, podnoszących jakość naszego codziennego życia takich jak, kanalizacja, bezpieczne drogi, czy sieć gazowa.

Wsłuchując się w te głosy postanowiłem zaproponować Państwu zmianę polegającą na zastąpieniu urzędników działających według zasady "dobrze jest, tak jak jest", na zespół samorządowców przekonanych do potrzeby rozwijania Gminy Prażmów.
Stawiam się do Państwa dyspozycji, jako kandydat na Wójta Gminy Prażmów i proszę o poparcie dla startujących z mojej listy kandydatów do Rady Gminy Prażmów bo wiem, że jako zespół społeczników i lokalnych aktywistów poprawimy sposób zarządzania gminą, zadbamy o oszczędne i racjonalne gospodarowanie naszymi pieniędzmi, a ponadto, nie będziemy unikać kontaktu z mieszkańcami i utrudniać im dostępu do pełnej wiedzy o decyzjach samorządu i sposobach ich realizacji.

Program :
Przyjazny Urząd; poprawa jakości komunikacji z Urzędem Gminy i Wójtem, prowadzenie konsultacji społecznych bezpośrednio oraz za pośrednictwem formularzy internetowych, poszerzenie zakresu elektronicznej obsługi mieszkańców.

Kanalizacja i gazyfikacja gminy; przyspieszenie działań w celu rozbudowy sieci kanalizacyjnej oraz gazyfikacji gminy, skuteczny nadzór nad inwestycjami i poszukiwaniem źródeł ich finansowania.

Transport publiczny; dostosowanie tras i częstotliwości kursowania autobusów do potrzeb mieszkańców, rozbudowanie sieci połączeń. Współpraca i wsparcie dla działań Polskich Linii Kolejowych S.A. w celu przywrócenia przewozów osobowych na linii towarowej LK12 (Nowy Prażmów – Bronisławów).

Obniżenie podatków lokalnych; odzyskanie zaufania przedsiębiorców i mieszkańców poprzez obniżenie podatków.

Budżet obywatelski; przeznaczenie części budżetu gminy na realizację inwestycji wyłonionych w powszechnym głosowaniu mieszkańców.

Planistyka; odrolnienia terenów nie wykorzystywanych pod uprawy. Aktualizacja zapisów w planach miejscowych w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju gminy.

Drogi, chodniki, odwodnienia; powołanie służby utrzymania terenów publicznych. Systematyczna poprawa jakości istniejących, oraz budowa nowych dróg, chodników i systemów odwodnienia. Realizacja planu działań na rzecz zintegrowanej sieci melioracji i retencji.

Zdrowie; poszerzenie zakresu opieki lekarskiej, zakupy urządzeń specjalistycznych.

Dzieci i młodzież; stworzenie gminnego żłobka, systematyczne modernizowanie budynków szkolnych, budowa placów zabaw, świetlic sołeckich, rozbudowa zaplecza sportowego.

Wsparcie sportu amatorskiego; dofinansowanie i rozwinięcie oferty sekcji sportowych zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i dorosłych.

Demokracja lokalna; respektowanie suwerennych decyzji zebrań sołeckich w zakresie dysponowania funduszami sołeckimi, wprowadzenie praktyki konsultacji społecznych.

Bezpieczeństwo; wsparcie ochotniczych straży pożarnych w zakresie utrzymania nieruchomości, poprawy stanu sprzętu strażackiego i zakupów nowych urządzeń służących naszemu bezpieczeństwu. Współpraca z Policją w celu systematycznego prowadzenia mapy zagrożeń i wsparcia działań minimalizujących zagrożenie życia, zdrowia i mienia mieszkańców.

Kultura; wzbogacenie oferty kulturalnej gminy skierowanej zarówno do dzieci, młodzieży jak i seniorów.

Organizacje społeczne; ustanowienie stałej współpracy gminy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi w celu realizacji wspólnych projektów dla społeczności lokalnych.
- ŻYWEK Łukasz Grzegorz - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE OŻYWIMY PRAŻMÓW

Szanowni Mieszkańcy Gminy Prażmów,

Mam 35 lat. Od 5 lat jestem sołtysem w Gabryelinie. W latach 2013-2014 pełniłem również funkcję radnego Gminy Prażmów. Pracuję na kierowniczym stanowisku w jednej z mazowieckich instytucji kultury. Pragnę wykorzystać zdobyte w tym czasie doświadczenie samorządowe a także moje umiejętności zawodowe w pracy na rzecz całej naszej Gminy. Jest mi niezwykle przyjemnie zaprezentować Państwu mój program, który chciałbym zrealizować w Gminie Prażmów:

INFRASTRUKTURA
1. kanalizacja
 przyspieszenie budowy sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy
 aktywne pozyskiwanie środków zewnętrznych na ten cel
 analiza możliwości budowy infrastruktury kanalizacyjnej w formule partnerstwa publiczno-prywatnego
2. gazyfikacja
 przyspieszenie rozbudowy sieci gazowej na terenie Gminy
 regularne informowanie mieszkańców o postępie prac

DROGI I ODWODNIENIE
1. wieloletni plan remontu dróg gminnych
2. budowa chodników i ciągów pieszo-rowerowych
3. bezpieczeństwo na drogach:
 budowa rond
 budowa sygnalizacji świetlnych
 budowa inteligentnych przejść dla pieszych
 społeczne projekty uspokojenia ruchu
4. współpraca z Polskimi Liniami Kolejowymi S.A. w celu lepszego zabezpieczenia i oświetlenia przejazdów kolejowych na linii nr 12 (Tarczyn-Góra Kalwaria)
5. opracowanie projektu zlewni na obszarze Gminy
6. rozbudowa sieci odwadniającej

KOMUNIKACJA
1. rozbudowa sieci autobusów linii L skoordynowanych z linią kolejową nr 8 (Warszawa-Radom)
2. skuteczne lobbowanie za uruchomieniem przewozów pasażerskich na linii kolejowej nr 12 (Tarczyn-Góra Kalwaria) i budową stacji w Nowym Prażmowie i Uwielinach

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA
1. zrównoważona urbanizacja
2. analiza Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Prażmów pod kątem chłonności terenu
3. budowa nowych terenów rekreacyjnych i sportowych

EDUKACJA
1. partnerstwo organizacji pozarządowych, rozbudowa sieci placówek publicznych (żłobki, przedszkola i szkoły)
2. program dopłat do miejsc w żłobkach
3. opracowanie strategii oświatowej

KULTURA
1. rozbudowa sieci bibliotek
2. budowa domu kultury
3. integracja klubów seniora
4. świetlice:
 aktywizacja
 poszerzenie programu
 społeczny zarząd dla świetlic

TURYSTYKA
1. odzyskanie dworu Ryxów dla mieszkańców Gminy
2. nowe szlaki piesze i rowerowe

AKTYWNA GMINA
1. program współpracy z organizacjami samorządowymi, nowy system grantów
2. wprowadzenie comiesięcznych diet dla sołtysów

ZDROWA GMINA
1. pozyskanie nowych lekarzy specjalistów dla Gminnych Ośrodków Zdrowia

EKOLOGICZNA GMINA
1. program dofinansowania wymiany domowych źródeł ciepła
2. program dofinansowania instalacji fotowoltaicznych
3. dofinansowanie sterylizacji i kastracji psów i kotów

BUDŻET GMINY
1. pozyskanie środków zewnętrznych na programy infrastrukturalne i społeczne- DĄBEK Jan Adam - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA - NASZ POWIAT

Proponuję zawrzeć z Państwem umowę społeczną, już dziś przeze mnie podpisaną, która wejdzie w życie, gdy zostanę wybrany na WójtaGospodarka melioracyjna:

- Na bazie przygotowanego programu wdrożę w życie system odwodnienia terenów w całej Gminie, zarówno poprzez rowy melioracyjne jak również rowy przydrożne.
- Podejmę działania w celu wybudowania zbiorników retencyjnych przy współpracy z Wodami Polskimi, aby zapobiegać skutkom suszy i podtopień.

Kanalizacja i wodociągi:

- Będę kontynuował dalszą budowę wodociągów wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody.- Będę realizował dalszą budowę kanalizacji sanitarnej dla jak największej liczby mieszkańców. - Pozyskam środki z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków.
- Sukcesywnie będę przeznaczał środki w budżecie gminy na zakup agregatów prądotwórczych, niezbędnych w awariach prądu.

Ekologia i ochrona środowiska:

- Będę prowadził dalsze działania odnośnie gazyfikacji Gminy.
- Nadal będę pozyskiwał dotacje m.in. z WFOŚ na wymianę pieców na bardziej ekologiczne, odnawialne źródła energii, instalację solarów oraz termomodernizację budynków. - Będę kontynuował program utylizacji eternitu.

Infrastruktura:

- Poprawię stan istniejących dróg i chodników wraz z budową nowych, łącznie z ich poszerzeniem, oświetleniem, utwardzeniem poboczy, budową zatoczek autobusowych. - Doprowadzę do rozbudowy sieci telekomunikacyjnej z naciskiem na internet światłowodowy. - Dalej będę inwestował w infrastrukturę dla mieszkańców sołectw w postaci zabezpieczenia terenu pod place zabaw, tereny zielone oraz budowę świetlic, których gospodarzami będą mieszkańcy a nadzorem i koordynacją będzie zajmował się sołtys konkretnej miejscowości. - Dokończę porządkowanie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego całej Gminy w celu zrównoważonego rozwoju wszystkich miejscowości.

Komunikacja zbiorowa:

- Wprowadzę bilet ,,Warszawa +” (tańsze bilety Kolei Mazowieckich - ustalenia w fazie końcowej). - Poprawię bezpieczeństwo w strefie przystanków autobusu szkolnego (wiaty i zatoczki) oraz przejść dla pieszych w całej gminie.
- Dostosuję lokalizację przystanków oraz czas odjazdów autobusów do aktualnych potrzeb mieszkańców.
- Podejmę działania w celu wydłużenia II strefy ZTM-KM do Czachówka Południowego. Zrobię wszystko aby SKM dochodziła do Czachówka Południowego.
- Rozszerzę sieć połączeń linii autobusowych lokalnych we współpracy z samorządami z dopuszczeniem prywatnych przewoźników.
-Wybuduję parkingi ,,P+R” przy stacjach kolejowych (Ustanówek, Czachówek Górny i Czachówek Południowy).
-Dzięki naszym zabiegom i negocjacjom udało się utrzymać stację w Nowym Prażmowie na linii nr 12, tak zwanej „Skierniewice - Łuków”, na której po modernizacji będzie dopuszczony ruch pasażerski.

Bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców:

- Doposażę przychodnie w sprzęt specjalistyczny: USG dla Uwielin oraz wyposażę gabinet stomatologiczny w celu uzyskania kontraktu z NFZ.
- Przeznaczę środki na dodatkowe etaty lekarzy rodzinnych i stomatologów.
- Przygotuję program w celu doprowadzenia do bezpłatnych świadczeń dla mieszkańców z zakresu kardiologii, ginekologii i rehabilitacji.
- Przygotuję lądowiska dla helikopterów ratunkowych na boiskach szkolnych dla szybszej pomocy w nagłych przypadkach zagrażających życiu i zdrowiu naszych mieszkańców. - Deklaruję wsparcie osobom niepełnosprawnym (aktywizacja zawodowa), seniorom (wieczorki integracyjne, szkolenia komputerowe), kombatantom (paczki, pomoc socjalną) i innym organizacjom i grupom społecznym działającym na rzecz naszych mieszkańców.

Oświata:

- Będę dalej rozwijał infrastrukturę oświatową, rozszerzoną o działalność sportowo-edukacyjną poprzez współfinansowanie klubów sportowych i wspieranie dzieci uzdolnionych. - Będę wspierał inicjatywy Rad Rodziców w działaniach na rzecz rozwoju i poprawy warunków w szkołach.
- Utworzę filię poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Bezpieczeństwo mieszkańców:

- Będę dalej wspierał działania Ochotniczych Straży Pożarnych przez doposażenie w niezbędny sprzęt oraz wymianę taboru samochodowego sukcesywnie w zależności od możliwości finansowych Gminy.
- Będę kontynuował współpracę z policją w celu poprawy bezpieczeństwa, łącznie z wybudowaniem nowego posterunku policji z 24 godzinnym dyżurem (projekt w trakcie) oraz deklaruję pomoc finansową we wspieraniu potrzeb Policji.

Szanowni Państwo,

Wszystkie wymienione postulaty przy dobrej współpracy i koordynacji są realne do wykonania tym bardziej, że moim priorytetem jest pozyskanie jak największej ilości środków zewnętrznych na rozwój naszej Gminy.Jan Adam Dąbek


Komentarze

#21 | Piotr Wolniak dnia październik 17 2018 13:51:55
Jeszcze dwa słowa do mojej sympatycznej koleżanki Joli: Po twoich wpisach widać doskonale jakie masz preferencje wyborcze , a więc nie mów że jesteś bezstronna bo to nie przystoi kobiecie z takim poważaniem w naszej Gminie. Pozdrawiam cieplutko.
#22 | sylwia11 dnia październik 17 2018 18:28:50
Panie Piotrze ,to Pan zapyta się Pani sołtys co było powodem jej rezygnacji z kandydowania na radną w jedenej z poprzednich kadencji. Ma Pan rację że nie jest bezstronna. Pan zapyta wójta Puchałę to Panu powie co było powodem.
#23 | przemski dnia październik 17 2018 19:11:41
Nie znam tych Waszych rozgrywek i urazów sięgających daleko w przeszłość i... nobody cares Smile

Przypominam że nie kandyduje Puchała tylko Dąbek, tego faceta oceniajcie, Ja z kolei jakbym miał oceniać Michalskiego przez Pryzmat Pruszczyka to dostałby ode mnie punkt więcej bo Pruszczyka uważam generalnie za fajnego faceta i uczciwego i tylko nie rozumiem jak tacy ludzie mogą przykładać rękę do tej "fatalnej zmiany" ale to już temat na inną dyskusję

oceniajcie Dąbek-Michalski- Żywek a nie Puchała-Pruszczyk

życie jest tu i teraz a decyzja na następne kilka lat

jak ktoś nie lubi Dąbka a lubi Michalskiego to się z nim nie zgadzam, ale szanuję jego wybór

ale jak ktoś nie lubi Dąbka bo mu Puchała nadepnął na odcisk to jest pacan skończony, haha

a najlepiej to po prostu zamiast serial na netflixie niech sobie na spokojnie debatę ponownie obejrzy bez zadnych założeń wstępnych i jestem przekonany że podejmie słuszną decyzję
#24 | fafarafa dnia październik 19 2018 13:37:36
przemski - to dlaczego JAD pokazywał wykresy na debacie porównujące 2 kadencje, w których żaden z obecnych kandydatów nie był wójtem (tylko wice)? Sam później spamowałeś tymi grafikami. (sprytna propagandowa zagrywka - przyznać trzeba)

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Wygenerowano w sekund: 0.27
9,877,373 unikalne wizyty