Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

REKLAMA


Ankieta

Brak przeprowadzanych ankiet.

Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

13-06-2019 09:49
Raptus, radny Raczek pisał interpelacje w tej sprawie

12-06-2019 22:44
Proszę zapytać o Dworcową w stronę Kolejowej w Ustanowie. Kolej wyasfaltowała pół drogi a Gmina miała dociągnąć asfalt do drugiego przejazdu. Mija pół roku i cisza!

11-06-2019 12:48
My podłączyliśmy się do kanalizacji 5.12.18, minęło pół roku i też na pytanie kiedy dostaniemy rachunek pada odpowiedź nie wiadomo Frown

11-06-2019 09:52
W piątek sesja Rady Gminy, zapytam. Gdyby Państwo mieli jeszcze jakieś pytania na sesję zapraszam do kontaktu

11-06-2019 09:47
Zapytałem Kierownika wodociągów kiedy dostanę rachunek za kanalizację? Dowiedziałem się tylko, że "musi Pan oszczędzać na rachunek" - nie będę tego komentował. Ciepłego dnia, Paweł Strąbski

Kandydaci na Wójta i do Rady Gminy Prażmów


KANDYDACI NA WÓJTA GMINY PRAŻMÓW:- MICHALSKI Maciej Mikołaj - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MACIEJA MICHALSKIEGOSzanowni Państwo,

spotykając się z mieszkańcami, niemal wszystkich miejscowości Gminy Prażmów, miałem możliwość poznania potrzeb i oczekiwań adresowanych do władz lokalnych. Oczekiwania te nieraz różnią się, w zależności od miejsca zamieszkania moich rozmówców, jednak wszędzie słyszałem jedno powtarzające się przekonanie: że wójt, jego współpracownicy i część radnych Gminy Prażmów nie rozumie potrzeb mieszkańców. To co dla Państwa jest standardem i oczywistością, dla gminnych samorządowców okazuje się luksusem i zbędnym kaprysem. Mówiono tak zarówno o sposobie komunikacji włodarzy z mieszkańcami, jak i realizacji inwestycji, podnoszących jakość naszego codziennego życia takich jak, kanalizacja, bezpieczne drogi, czy sieć gazowa.

Wsłuchując się w te głosy postanowiłem zaproponować Państwu zmianę polegającą na zastąpieniu urzędników działających według zasady "dobrze jest, tak jak jest", na zespół samorządowców przekonanych do potrzeby rozwijania Gminy Prażmów.
Stawiam się do Państwa dyspozycji, jako kandydat na Wójta Gminy Prażmów i proszę o poparcie dla startujących z mojej listy kandydatów do Rady Gminy Prażmów bo wiem, że jako zespół społeczników i lokalnych aktywistów poprawimy sposób zarządzania gminą, zadbamy o oszczędne i racjonalne gospodarowanie naszymi pieniędzmi, a ponadto, nie będziemy unikać kontaktu z mieszkańcami i utrudniać im dostępu do pełnej wiedzy o decyzjach samorządu i sposobach ich realizacji.
Przyjazny Urząd; poprawa jakości komunikacji z Urzędem Gminy i Wójtem, prowadzenie konsultacji społecznych bezpośrednio oraz za pośrednictwem formularzy internetowych, poszerzenie zakresu elektronicznej obsługi mieszkańców.

Kanalizacja i gazyfikacja gminy; przyspieszenie działań w celu rozbudowy sieci kanalizacyjnej oraz gazyfikacji gminy, skuteczny nadzór nad inwestycjami i poszukiwaniem źródeł ich finansowania.

Transport publiczny; dostosowanie tras i częstotliwości kursowania autobusów do potrzeb mieszkańców, rozbudowanie sieci połączeń. Współpraca i wsparcie dla działań Polskich Linii Kolejowych S.A. w celu przywrócenia przewozów osobowych na linii towarowej LK12 (Nowy Prażmów – Bronisławów).

Obniżenie podatków lokalnych; odzyskanie zaufania przedsiębiorców i mieszkańców poprzez obniżenie podatków.

Budżet obywatelski; przeznaczenie części budżetu gminy na realizację inwestycji wyłonionych w powszechnym głosowaniu mieszkańców.

Planistyka; odrolnienia terenów nie wykorzystywanych pod uprawy. Aktualizacja zapisów w planach miejscowych w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju gminy.

Drogi, chodniki, odwodnienia; powołanie służby utrzymania terenów publicznych. Systematyczna poprawa jakości istniejących, oraz budowa nowych dróg, chodników i systemów odwodnienia. Realizacja planu działań na rzecz zintegrowanej sieci melioracji i retencji.

Zdrowie; poszerzenie zakresu opieki lekarskiej, zakupy urządzeń specjalistycznych.

Dzieci i młodzież; stworzenie gminnego żłobka, systematyczne modernizowanie budynków szkolnych, budowa placów zabaw, świetlic sołeckich, rozbudowa zaplecza sportowego.

Wsparcie sportu amatorskiego; dofinansowanie i rozwinięcie oferty sekcji sportowych zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i dorosłych.

Demokracja lokalna; respektowanie suwerennych decyzji zebrań sołeckich w zakresie dysponowania funduszami sołeckimi, wprowadzenie praktyki konsultacji społecznych.

Bezpieczeństwo; wsparcie ochotniczych straży pożarnych w zakresie utrzymania nieruchomości, poprawy stanu sprzętu strażackiego i zakupów nowych urządzeń służących naszemu bezpieczeństwu. Współpraca z Policją w celu systematycznego prowadzenia mapy zagrożeń i wsparcia działań minimalizujących zagrożenie życia, zdrowia i mienia mieszkańców.

Kultura; wzbogacenie oferty kulturalnej gminy skierowanej zarówno do dzieci, młodzieży jak i seniorów.

Organizacje społeczne; ustanowienie stałej współpracy gminy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi w celu realizacji wspólnych projektów dla społeczności lokalnych.

- ŻYWEK Łukasz Grzegorz - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE OŻYWIMY PRAŻMÓW


Szanowni Mieszkańcy Gminy Prażmów,

Mam 35 lat. Od 5 lat jestem sołtysem w Gabryelinie. W latach 2013-2014 pełniłem również funkcję radnego Gminy Prażmów. Pracuję na kierowniczym stanowisku w jednej z mazowieckich instytucji kultury. Pragnę wykorzystać zdobyte w tym czasie doświadczenie samorządowe a także moje umiejętności zawodowe w pracy na rzecz całej naszej Gminy. Jest mi niezwykle przyjemnie zaprezentować Państwu mój program, który chciałbym zrealizować w Gminie Prażmów:

INFRASTRUKTURA
1. kanalizacja
 przyspieszenie budowy sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy
 aktywne pozyskiwanie środków zewnętrznych na ten cel
 analiza możliwości budowy infrastruktury kanalizacyjnej w formule partnerstwa publiczno-prywatnego
2. gazyfikacja
 przyspieszenie rozbudowy sieci gazowej na terenie Gminy
 regularne informowanie mieszkańców o postępie prac

DROGI I ODWODNIENIE
1. wieloletni plan remontu dróg gminnych
2. budowa chodników i ciągów pieszo-rowerowych
3. bezpieczeństwo na drogach:
 budowa rond
 budowa sygnalizacji świetlnych
 budowa inteligentnych przejść dla pieszych
 społeczne projekty uspokojenia ruchu
4. współpraca z Polskimi Liniami Kolejowymi S.A. w celu lepszego zabezpieczenia i oświetlenia przejazdów kolejowych na linii nr 12 (Tarczyn-Góra Kalwaria)
5. opracowanie projektu zlewni na obszarze Gminy
6. rozbudowa sieci odwadniającej

KOMUNIKACJA
1. rozbudowa sieci autobusów linii L skoordynowanych z linią kolejową nr 8 (Warszawa-Radom)
2. skuteczne lobbowanie za uruchomieniem przewozów pasażerskich na linii kolejowej nr 12 (Tarczyn-Góra Kalwaria) i budową stacji w Nowym Prażmowie i Uwielinach

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA
1. zrównoważona urbanizacja
2. analiza Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Prażmów pod kątem chłonności terenu
3. budowa nowych terenów rekreacyjnych i sportowych

EDUKACJA
1. partnerstwo organizacji pozarządowych, rozbudowa sieci placówek publicznych (żłobki, przedszkola i szkoły)
2. program dopłat do miejsc w żłobkach
3. opracowanie strategii oświatowej

KULTURA
1. rozbudowa sieci bibliotek
2. budowa domu kultury
3. integracja klubów seniora
4. świetlice:
 aktywizacja
 poszerzenie programu
 społeczny zarząd dla świetlic

TURYSTYKA
1. odzyskanie dworu Ryxów dla mieszkańców Gminy
2. nowe szlaki piesze i rowerowe

AKTYWNA GMINA
1. program współpracy z organizacjami samorządowymi, nowy system grantów
2. wprowadzenie comiesięcznych diet dla sołtysów

ZDROWA GMINA
1. pozyskanie nowych lekarzy specjalistów dla Gminnych Ośrodków Zdrowia

EKOLOGICZNA GMINA
1. program dofinansowania wymiany domowych źródeł ciepła
2. program dofinansowania instalacji fotowoltaicznych
3. dofinansowanie sterylizacji i kastracji psów i kotów

BUDŻET GMINY
1. pozyskanie środków zewnętrznych na programy infrastrukturalne i społeczne


- DĄBEK Jan Adam - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA - NASZ POWIATProponuję zawrzeć z Państwem umowę społeczną, już dziś przeze mnie podpisaną, która wejdzie w życie, gdy zostanę wybrany na WójtaGospodarka melioracyjna:

- Na bazie przygotowanego programu wdrożę w życie system odwodnienia terenów w całej Gminie, zarówno poprzez rowy melioracyjne jak również rowy przydrożne.
- Podejmę działania w celu wybudowania zbiorników retencyjnych przy współpracy z Wodami Polskimi, aby zapobiegać skutkom suszy i podtopień.

Kanalizacja i wodociągi:

- Będę kontynuował dalszą budowę wodociągów wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody.- Będę realizował dalszą budowę kanalizacji sanitarnej dla jak największej liczby mieszkańców. - Pozyskam środki z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków.
- Sukcesywnie będę przeznaczał środki w budżecie gminy na zakup agregatów prądotwórczych, niezbędnych w awariach prądu.

Ekologia i ochrona środowiska:

- Będę prowadził dalsze działania odnośnie gazyfikacji Gminy.
- Nadal będę pozyskiwał dotacje m.in. z WFOŚ na wymianę pieców na bardziej ekologiczne, odnawialne źródła energii, instalację solarów oraz termomodernizację budynków. - Będę kontynuował program utylizacji eternitu.

Infrastruktura:

- Poprawię stan istniejących dróg i chodników wraz z budową nowych, łącznie z ich poszerzeniem, oświetleniem, utwardzeniem poboczy, budową zatoczek autobusowych. - Doprowadzę do rozbudowy sieci telekomunikacyjnej z naciskiem na internet światłowodowy. - Dalej będę inwestował w infrastrukturę dla mieszkańców sołectw w postaci zabezpieczenia terenu pod place zabaw, tereny zielone oraz budowę świetlic, których gospodarzami będą mieszkańcy a nadzorem i koordynacją będzie zajmował się sołtys konkretnej miejscowości. - Dokończę porządkowanie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego całej Gminy w celu zrównoważonego rozwoju wszystkich miejscowości.

Komunikacja zbiorowa:

- Wprowadzę bilet ,,Warszawa +” (tańsze bilety Kolei Mazowieckich - ustalenia w fazie końcowej). - Poprawię bezpieczeństwo w strefie przystanków autobusu szkolnego (wiaty i zatoczki) oraz przejść dla pieszych w całej gminie.
- Dostosuję lokalizację przystanków oraz czas odjazdów autobusów do aktualnych potrzeb mieszkańców.
- Podejmę działania w celu wydłużenia II strefy ZTM-KM do Czachówka Południowego. Zrobię wszystko aby SKM dochodziła do Czachówka Południowego.
- Rozszerzę sieć połączeń linii autobusowych lokalnych we współpracy z samorządami z dopuszczeniem prywatnych przewoźników.
-Wybuduję parkingi ,,P+R” przy stacjach kolejowych (Ustanówek, Czachówek Górny i Czachówek Południowy).
-Dzięki naszym zabiegom i negocjacjom udało się utrzymać stację w Nowym Prażmowie na linii nr 12, tak zwanej „Skierniewice - Łuków”, na której po modernizacji będzie dopuszczony ruch pasażerski.

Bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców:

- Doposażę przychodnie w sprzęt specjalistyczny: USG dla Uwielin oraz wyposażę gabinet stomatologiczny w celu uzyskania kontraktu z NFZ.
- Przeznaczę środki na dodatkowe etaty lekarzy rodzinnych i stomatologów.
- Przygotuję program w celu doprowadzenia do bezpłatnych świadczeń dla mieszkańców z zakresu kardiologii, ginekologii i rehabilitacji.
- Przygotuję lądowiska dla helikopterów ratunkowych na boiskach szkolnych dla szybszej pomocy w nagłych przypadkach zagrażających życiu i zdrowiu naszych mieszkańców. - Deklaruję wsparcie osobom niepełnosprawnym (aktywizacja zawodowa), seniorom (wieczorki integracyjne, szkolenia komputerowe), kombatantom (paczki, pomoc socjalną) i innym organizacjom i grupom społecznym działającym na rzecz naszych mieszkańców.

Oświata:

- Będę dalej rozwijał infrastrukturę oświatową, rozszerzoną o działalność sportowo-edukacyjną poprzez współfinansowanie klubów sportowych i wspieranie dzieci uzdolnionych. - Będę wspierał inicjatywy Rad Rodziców w działaniach na rzecz rozwoju i poprawy warunków w szkołach.
- Utworzę filię poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Bezpieczeństwo mieszkańców:

- Będę dalej wspierał działania Ochotniczych Straży Pożarnych przez doposażenie w niezbędny sprzęt oraz wymianę taboru samochodowego sukcesywnie w zależności od możliwości finansowych Gminy.
- Będę kontynuował współpracę z policją w celu poprawy bezpieczeństwa, łącznie z wybudowaniem nowego posterunku policji z 24 godzinnym dyżurem (projekt w trakcie) oraz deklaruję pomoc finansową we wspieraniu potrzeb Policji.

Szanowni Państwo,

Wszystkie wymienione postulaty przy dobrej współpracy i koordynacji są realne do wykonania tym bardziej, że moim priorytetem jest pozyskanie jak największej ilości środków zewnętrznych na rozwój naszej Gminy.Jan Adam Dąbek

Kandydaci na radnych Ustanowa :

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE OŻYWIMY PRAŻMÓW

- WENCŁAWIAK Marta (Okręg nr 1)
Od urodzenia mieszkam w Ustanowie. Większość z Was zna mnie ze sklepu Emilka, gdzie pracuję jako ekspedientka. Dzięki tej pracy mam możliwość być blisko Was, poznaję Wasze opinie i dostrzegam Nasze problemy. W wolnym czasie doksztalcam się w zakresie administracji. Pragnę zostać przedstawicielem Ustanowa do Rady Gminy i naglasniać sprawy takie jak:
*bezpieczeństwo : modernizacja i poprawa kondycji chodników, oświetlenie przejść dla pieszych
*komunikacja : działania mające na celu zwiększenie częstotliwości kursow L19 w godzinach szczytu, chce walczyć o połączenie komunikacyjne z Prażmowem by osoby niezmotoryzowane mogły swobodnie dostać się i załatwić sprawy w Urzędzie Gminy.
* Rozrywka: działania sprzyjające pozyskania środków zewnętrznych przyczyniających się do powstania placu zabaw i siłowni, działania mające na celu integrację mieszkańców.
* kanalizacja: działania mające na celu kontrolę kolejnych etapów kanalizacji.


- RACZEK Tomasz Wojciech (Okręg nr 2)Nazywam się Tomasz Raczek, mam 40 lat. Jestem dziennikarzem i fotoreporterem prasowym. Mieszkam w Ustanowie od 7 lat. Zauważyłem w tym czasie jak duże potrzeby ma nasza miejscowość. Jesteśmy największą społecznością w Gminie a odczuwam jakby nas umieszczono na samym końcu .Chcę to zmienić.
Odwiedzając Państwa w Waszych domach, słyszałem co Wam jest potrzebne, czego brakuje, co należałoby poprawić. Wszystko skrzętnie sobie odnotowałem i na bazie tych wypowiedzi stworzyłem swój program. Łatwo jest obiecywać trudniej realizować, jednak kiedy za radnym stoi zgrana grupa mieszkańców można osiągnąć wiele. Kiedy razem z sąsiadem i Państwa wsparciem walczyliśmy o solidne odtworzenie ul. Długiej, zauważyłem jak wielu z Was zależy na tym aby godnie i bezpiecznie żyć w Ustanowie. Na tym chcę się skupić, to jest dla mnie ważne. Od najmłodszego mieszkańca do najstarszej osoby w naszej miejscowości każdy zasługuje na uwagę, nie ważne są tutaj poglądy polityczne czy wyznaniowe – liczy się człowiek.
Jeżeli Państwo uważacie, że to właśnie ja powinienem Was reprezentować w Radzie Gminy Prażmów to zapraszam na wybory i oddania głosu na moją osobę. Z dumą będę reprezentował Państwa i przedstawiał Wasze postulaty.
Rozwiązanie problemów chodników i tras rowerowych w naszej miejscowości

Budowa rowów melioracyjnych i przepustów przeciwpowodziowych

Kontynuacja kanalizacji i gazyfikacji w Ustanowie

Wystosowanie listu otwartego do ministerstwa rolnictwa o zgodę na zmianę planów zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem odrolnienia gruntów.

Tańsze bilety PKP dla osób płacących podatki w swojej gminie.

Szybkie stworzenie strefy rekreacyjnej dla dzieci w Ustanowie oraz siłowni napowietrznej dla dorosłych

Stworzenie wiat przystankowych w miejscach w których ich brakuje

Bezpieczeństwo dzieci w drodze do i ze szkoły – Bezpieczne przystanki Gimbus

Oświetlenie ulic w Ustanowie które od wielu lat oczekują na latarnie

Karta dużej rodziny (tańsze bilety do kina czy na basen w Piasecznie)

Pozyskiwanie środków Unijnych na rozwój wsi

Stworzenie miejsca spotkań dla seniorów w ramach KLUBU SENIORA

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MACIEJA MICHALSKIEGO


- ZEGADŁO Miłosław Stefan (Okręg nr 2)Od ponad 40 lat mieszkam w Ustanowie, przez cały ten czas brałem udział we wszystkich wydarzeniach jakie miały miejsce w naszej wsi. Pracując w RSP Uwieliny a następnie w firmie ROL- Bud Serwis w Ustanowie codziennie pomagałem w rozwiązywaniu problemów dotyczących wszystkich mieszkańców. Pozyskane od Państwa zaufanie pozwoliło mi być Waszym radnym co ułatwiło zrealizować następujące zadania:
• budowę pierwszego etapu kanalizacji,
• odtworzenie i udrożnienie rowów melioracyjnych,
• odwodnienie ulicy Długiej,
• uzupełnienie oświetlenia ulic np. Polna, Graniczna, Brzozowa Droga, Główna,
• wprowadzanie zmian w planie przestrzennym zagospodarowania wsi,
• pozyskanie gruntu pod działkę sołecką z przeznaczeniem na plac zabaw dla dzieci,
• poprawa bezpieczeństwa na naszych drogach,
• dobra współpraca z sołtysem i Radą Sołecką.
Za moją decyzją o kandydowaniu przemawia posiadane doświadczenie, które zdobyłem będąc radnym. Nadal pragnę Nas reprezentować jako przedstawiciel w Radzie Gminy i zajmować się;
• - dokończeniem budowy kanalizacji w Ustanowie i dalszą rozbudową sieci kanalizacyjnej - w celu obniżenia opłat,
• - dalszym doświetlaniem dróg,
• - budową drogi Dworcowej ułatwiającej dojazd do stacji PKP,
• - budową chodnika do stacji kolejowej,
• - budową placu zabaw dla dzieci,
• - poprawą bezpieczeństwa na naszych drogach i przystankach,
• - usprawnieniem kursowania autobusów L-19 i L-17
i współpracą z sołtysem i Radą Sołecką.- GÓŹDŹ Monika Katarzyna (Okręg nr 1)
Pełna pasji i energii sąsiadka z Ustanowa, aktywistka i społecznik, z wykształcenia pedagog. Od wielu lat pracuje w szkole. Prywatnie mama dwóch chłopców. Zaangażowana w prace Rady Rodziców przy szkole w Uwielinach, gdzie zabiega o wysoką jakość i efektywność edukacji i wychowania uczniów. Skuteczna, wytrwała, sumienna.
Jako Radna Gminy Prażmów będę:
 zabiegać o systematyczną rozbudowę sieci kanalizacyjnej,
 podejmować skuteczne działania w celu gazyfikacji naszych miejscowości,
 zabiegać o wzmocnienie oferty edukacyjnej, zwłaszcza wsparcie rekreacji i integracji na rzecz dzieci, młodzieży i rodziców,
 pracować na rzecz stopniowego podnoszenia standardu budynków szkolnych, placów zabaw, boisk i innych obiektów służących naszym najmłodszym mieszkańcom,
 inicjować rozwiązania, które pozwolą gminie odzyskać zaufanie przedsiębiorców, szczególnie tych prowadzących małe przedszkola i inne placówki wspierające wychowanie naszych dzieci,
 o ścisłą współpracę Gminy ze strażakami - ochotnikami w celu poprawy warunków ich służby i wyposażenia w sprzętKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA - NASZ POWIAT

- RÓŻAŃSKA Anna Mariola (Okręg nr 1)Pedagog, nauczyciel, filolog, tłumaczka. Warszawianka. Mieszkanka gminy Piaseczno od 2009 r., W gminie Prażmów od 2016 r. W Ustanowie mieszkają wspaniali ludzie. Mają oni bardzo podobne oczekiwania, które postaram się spełnić:

kanalizacja

gaz

lepsza architektura miejska: chodniki, zadaszone przystanki autobusowe, bezpieczne ścieżki rowerowe, plac zabaw i teren do rekreacji

częstsze połączenia komunikacyjne z Piasecznem i Warszawą

wprowadzenie biletu „Warszawa+”

wydłużenie II strefy biletowej ZTM-KM

dofinansowanie do wymiany pieców na bardziej ekologiczne

dofinansowanie do kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, termomodernizacji budynków

poprawą infrastruktury internetowej

uzupełnienie oświetlenia i wymianą istniejących lamp na LED

wydarzenia kulturalne integrujące lokalną społeczność- GUTOWSKA Barbara Ewa (Okręg nr 2)
Absolwentka Politechniki Warszawskiej, Wydziału Geodezji i Kartografii. Miłośniczka żeglarstwa. BEZPARTYJNA.Jako radna gminy Prażmów pragnę:

realizować plany dotyczące poprawy stanu technicznego na drogach gminnych

poprawienie i usprawnienie komunikacji lokalnej

realizowanie spraw, które dotyczą odwodnienia terenów zalewowych

wspieranie inwestycji i działalności związanej z oświatą i kulturą na terenie gminy Prażmów

wprowadzenie biletu „Warszawa+”

wydłużenie II strefy biletowej ZTM-KM

dofinansowanie do wymiany pieców na bardziej ekologiczne

dofinansowanie do kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, termomodernizacji budynków

poprawą infrastruktury internetowej

uzupełnienie oświetlenia ulicznego i wymianą istniejących lamp na LED


KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AKTYWNEJ KOALICJI

- KOZAK Adam (Okręg nr 2)


Mam 47 lat, jestem z wykształcenia pedagogiem. Posiadam doświadczenie zawodowe w zakresie organizacji dużych imprez międzynarodowych (m. in. takich jak: EURO 2012, Światowe Dni Młodzieży), a także bezpieczeństwa na poziomie krajowym.
Moim głównym celem w pracy na rzecz społeczności jest wyszukiwanie takich rozwiązań i pomysłów, które zapewnią mieszkańcom lepszy komfort życia. Staram się zwracać uwagę na "drobiazgi", które sprawiają, że nasza okolica staje się przyjemniejsza.
MASZ POMYSŁ - NAPISZ - ZADZWOŃ
tel: +48 735 616 644
e mail: adam.kozak@o2.pl
Moimi celami są m.in.:
- działania na rzecz wprowadzenia biletu metropolitarnego dla mieszkańców gminy
w ramach programu "Warszawa +"
- efektywne pozyskiwanie środków UE celem zminimalizowania kredytowania przedsięwzięć gminnych (m. in. plac zabaw dla dzieci, siłownia pod chmurką, ścieżki rowerowe, szkolenia)
- wspieranie inicjatyw promujących bezpłatne zajęcia sportowe i edukacyjne dla dzieci
i młodzieży (promowanie utworzenia stowarzyszenia klubu aktywnej mamy)
- usprawnienie systemu przepływu informacji pomiędzy mieszkańcami a urzędem gminy
- zwiększenie zainteresowania i zaangażowania młodzieży sprawami gminy - promowanie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy
- podniesienie poziomu bezpieczeństwa na drodze - rozbudowa chodników, spowalniaczy, oświetlenie ulic
- poprawa infrastruktury w zakresie odwodnienia
- korzystanie z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w celu otrzymania mikrodotacji dla inicjatyw społecznych
- propagowanie działalności na rzecz ochrony środowiska (instalacja koszy na śmieci, edukacja dzieci i młodzieży)
- zwiększenie udziału seniorów w kreowaniu inicjatyw na ich rzecz poprzez utworzenie Rady SeniorówOkręg nr 1

Obejmuje część miejscowości Ustanów Granicę zachodnią stanowi granica miejscowości Ustanów z gminą Piaseczno od strony zachodniej; Granicę południową stanowi granica Ustanowa z miejscowością Krupia Wólka oraz ulica Graniczna od Nr 1 do ulicy Długiej wchodzącej w skład okręgu; Granicę wschodnią stanowi ulica Długa wchodząca w skład okręgu od ulicy Granicznej do ulicy Parkowej wchodzącej w skład okręgu oraz ulica Główna wchodząca w skład okręgu od ulicy Parkowej do końca ulicy w stronę Piaseczna; Granicę północną stanowi granica Ustanowa z gminą Piaseczno od strony zachodniej do ulicy Głównej wchodzącej w skład okręgu.


Okręg nr 2

Obejmuje część miejscowości Ustanów Granicę zachodnią stanowi ulica Długa nie wchodząca w skład okręgu od ulicy Granicznej do ulicy Parkowej nie wchodzącej w skład okręgu oraz ulica Główna nie wchodząca w skład okręgu od ulicy Parkowej w stronę gminy Piaseczno ; Granicę południową stanowi ulica Parkowa nie wchodząca w skład okręgu oraz ulica Graniczna od ulicy Długiej nie wchodzącej w skład okręgu do końca ulicy w stronę wschodnią; Granicę wschodnią stanowi granica miejscowości Ustanów z gminą Piaseczno od strony wschodniej; Granicę północną stanowi granica miejscowości Ustanów z gminą Piaseczno od ulicy Głównej nie wchodzącej w skład okręgu w kierunku strony wschodniej.
Komentarze

#71 | Mieszkanka dnia październik 18 2018 21:32:18
Brawo @ zyga, widzę, że kreujesz nowego bohatera we wsi !!! Szkoda mojego czasu na takie bezproduktywne wpisy. Ciekawe, czy te wirtualne duszyczki będą na pana głosować panie Raczek
#72 | agadu dnia październik 18 2018 22:47:30
Wow, @zyga ja jestem pod wrażeniem. A może zwierzysz się w czym nasz ustanowski bohater Ci pomógł. Myślę, że zwiększysz tym jego szanse na wygraną. Dawaj, nie krępuj się :-)
#73 | agadu dnia październik 18 2018 22:55:34
Powiem więcej, myślę że dzięki Tobie odważą się inni obok których przechodzono obojętnie, a wspaniały T. Raczek wyciągnął do nich pomocną dłoń i wygrana murowana :-)
#74 | tereska dnia październik 19 2018 11:52:53
Widzieliście promocje w Emilce Łopatka Wieprzowa tylko 8,29zł na Niedzielę jak znalazł.
#75 | Soltys dnia październik 19 2018 12:29:51
Kilka razy byłam obecna przy akcjach pt Ul Długa Smile i zazwyczaj był tam również Pan Kozak. Może mniej go było słychać, gdyż nie krzyczy, za to jest wysoki Wink
Rozmawialiśmy tam i telefonicznie również bez Pana Raczka (był P. Paweł), a potem kontynuował rozmowy Pan Zegadło.
Jolanta Zadworna
#76 | agadu dnia październik 19 2018 12:29:58
Pani Teresko uwielbiam Panią. Jestem zawiedziona, że nie mogę poznać tych wspaniałych historii, a nóż zmieniłabym zdanie o kandydacie. NIEEE, to raczej niemożliwe.
W każdym razie @zyga wprawił mnie w dobry nastrój i nie wiedzieć czemu, wczoraj wieczorem cały czas kołatała mi się po głowie pewna piosenka
"...Wszystkim pomoże o każdej porze, mój Boże!" :-)
#77 | agadu dnia październik 19 2018 12:49:45
Pani Sołtys, korzystając z Pani obecności na forum i Pani wieloletniego doświadczenia, mam pytanie. Czy to, że ktoś jest cyt."narwany" to ważna i niezbędna cecha przedstawiciela w Radzie Gminy.

Czy ważniejsze są cechy takie jak np. uczciwość, szacunek do ludzi czy wewnętrzna równowaga ?
#78 | Soltys dnia październik 19 2018 13:46:09
Już miałam "uwagi" że nie jestem bezstronna.
Każdy wybiera takiego kandydata jaki mu najbardziej pasuje.

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Wygenerowano w sekund: 0.14
9,877,695 unikalne wizyty